จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
8
96
91
187
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
11
132
110
242
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
11
134
130
264