จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
11
143
130
273
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
8
74
66
140