ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ (18 กรกฏาคม 2563)


695
จำนวนนักเรียน
361
นักเรียนชาย
334
นักเรียนหญิง
24
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
3
38
39
77
อนุบาล 3
3
40
40
80
รวมอนุบาล
6
78
79
157
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
39
33
72
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
56
34
90
ประถมศึกษาปีที่ 3
3
46
47
93
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
48
38
86
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
53
47
100
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
41
56
97
รวมประถมศึกษา
18
283
255
538
รวมทั้งหมด
24
361
334
695
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 157 คน

22.59%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 538 คน

77.41%