ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิรมัย (18 กรกฏาคม 2563)


285
จำนวนนักเรียน
153
นักเรียนชาย
132
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
18
10
28
อนุบาล 3
1
19
19
38
รวมอนุบาล
2
37
29
66
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
17
14
31
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
20
16
36
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
17
20
37
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
23
19
42
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
20
24
44
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
19
10
29
รวมประถมศึกษา
6
116
103
219
รวมทั้งหมด
8
153
132
285
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 66 คน

23.16%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 219 คน

76.84%