ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม่วง (18 กรกฏาคม 2563)


122
จำนวนนักเรียน
69
นักเรียนชาย
53
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
13
7
20
อนุบาล 3
1
6
6
12
รวมอนุบาล
2
19
13
32
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
5
16
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
8
14
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
5
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
8
16
รวมประถมศึกษา
6
50
40
90
รวมทั้งหมด
8
69
53
122
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

26.23%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 90 คน

73.77%