ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา (18 กรกฏาคม 2563)


207
จำนวนนักเรียน
109
นักเรียนชาย
98
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
12
19
อนุบาล 3
1
13
10
23
รวมอนุบาล
2
20
22
42
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
14
19
33
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
16
11
27
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
18
12
30
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
11
22
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
9
14
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
21
9
30
รวมประถมศึกษา
6
89
76
165
รวมทั้งหมด
8
109
98
207
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 42 คน

20.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 165 คน

79.71%