ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ (18 กรกฏาคม 2563)


115
จำนวนนักเรียน
61
นักเรียนชาย
54
นักเรียนหญิง
9
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1
6
1
7
อนุบาล 2
1
6
5
11
อนุบาล 3
1
3
6
9
รวมอนุบาล
3
15
12
27
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
9
8
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
7
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
10
21
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
3
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
9
17
รวมประถมศึกษา
6
46
42
88
รวมทั้งหมด
9
61
54
115
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

23.48%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 88 คน

76.52%