ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


286
จำนวนนักเรียน
158
นักเรียนชาย
128
นักเรียนหญิง
12
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
11
15
26
อนุบาล 3
1
12
9
21
รวมอนุบาล
2
23
24
47
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
12
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
4
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
19
17
36
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
12
17
29
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
18
13
31
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
13
6
19
รวมประถมศึกษา
6
81
69
150
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
25
10
35
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
18
16
34
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
11
9
20
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
4
54
35
89
รวมทั้งหมด
12
158
128
286
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 47 คน

16.43%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 150 คน

52.45%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 89 คน

31.12%