ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี (18 กรกฏาคม 2563)


97
จำนวนนักเรียน
54
นักเรียนชาย
43
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
3
9
อนุบาล 3
1
10
4
14
รวมอนุบาล
2
16
7
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
13
4
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
7
6
13
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
7
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
4
7
รวมประถมศึกษา
6
38
36
74
รวมทั้งหมด
8
54
43
97
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

23.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 74 คน

76.29%