ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไพศาลวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


164
จำนวนนักเรียน
75
นักเรียนชาย
89
นักเรียนหญิง
9
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
18
14
32
อนุบาล 3
1
7
8
15
รวมอนุบาล
3
25
22
47
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
9
10
19
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
11
20
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
13
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
19
28
รวมประถมศึกษา
6
50
67
117
รวมทั้งหมด
9
75
89
164
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 47 คน

28.66%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 117 คน

71.34%