ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 (18 กรกฏาคม 2563)


583
จำนวนนักเรียน
256
นักเรียนชาย
327
นักเรียนหญิง
21
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
15
11
26
อนุบาล 3
1
14
8
22
รวมอนุบาล
2
29
19
48
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
7
18
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
20
29
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
16
15
31
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
14
16
30
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
9
9
18
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
7
18
25
รวมประถมศึกษา
6
66
85
151
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
35
38
73
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
27
40
67
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
20
25
45
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
6
82
103
185
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
35
60
95
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
27
27
54
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
17
33
50
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
7
79
120
199
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
7
79
120
199
รวมทั้งหมด
21
256
327
583
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 48 คน

8.23%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 151 คน

25.90%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 185 คน

31.73%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 199 คน

34.13%