ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฮู (18 กรกฏาคม 2563)


160
จำนวนนักเรียน
81
นักเรียนชาย
79
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
8
12
20
อนุบาล 3
1
9
9
18
รวมอนุบาล
2
17
21
38
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
12
11
23
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
10
20
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
3
16
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
8
12
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
13
13
26
รวมประถมศึกษา
6
64
58
122
รวมทั้งหมด
8
81
79
160
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 38 คน

23.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 122 คน

76.25%