ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม (18 กรกฏาคม 2563)


122
จำนวนนักเรียน
62
นักเรียนชาย
60
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
8
6
14
อนุบาล 3
1
7
6
13
รวมอนุบาล
2
15
12
27
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
9
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
9
3
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
11
20
รวมประถมศึกษา
6
47
48
95
รวมทั้งหมด
8
62
60
122
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

22.13%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน

77.87%