ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดสะกอย (18 กรกฏาคม 2563)


135
จำนวนนักเรียน
67
นักเรียนชาย
68
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
5
12
อนุบาล 3
1
8
8
16
รวมอนุบาล
2
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
10
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
13
17
รวมประถมศึกษา
6
52
55
107
รวมทั้งหมด
8
67
68
135
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

20.74%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน

79.26%