ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ (18 กรกฏาคม 2563)


273
จำนวนนักเรียน
143
นักเรียนชาย
130
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
10
9
19
อนุบาล 3
1
10
16
26
รวมอนุบาล
2
20
25
45
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
13
9
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
10
20
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
12
7
19
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
16
25
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
16
10
26
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
15
14
29
รวมประถมศึกษา
6
75
66
141
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
16
11
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
13
15
28
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
19
13
32
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
48
39
87
รวมทั้งหมด
11
143
130
273
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 45 คน

16.48%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 141 คน

51.65%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 87 คน

31.87%