ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ (18 กรกฏาคม 2563)


140
จำนวนนักเรียน
74
นักเรียนชาย
66
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
7
16
อนุบาล 3
1
12
6
18
รวมอนุบาล
2
21
13
34
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
5
16
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
11
22
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
8
13
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
11
22
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
7
10
17
รวมประถมศึกษา
6
53
53
106
รวมทั้งหมด
8
74
66
140
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 34 คน

24.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 106 คน

75.71%