ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกภู (18 กรกฏาคม 2563)


171
จำนวนนักเรียน
94
นักเรียนชาย
77
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
12
5
17
อนุบาล 3
1
10
7
17
รวมอนุบาล
2
22
12
34
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
12
14
26
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
12
9
21
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
9
12
21
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
17
12
29
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
9
21
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
10
9
19
รวมประถมศึกษา
6
72
65
137
รวมทั้งหมด
8
94
77
171
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 34 คน

19.88%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 137 คน

80.12%