ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า (18 กรกฏาคม 2563)


235
จำนวนนักเรียน
131
นักเรียนชาย
104
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
19
17
36
อนุบาล 3
1
9
18
27
รวมอนุบาล
2
28
35
63
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
15
7
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
24
17
41
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
16
13
29
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
19
11
30
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
18
13
31
รวมประถมศึกษา
6
103
69
172
รวมทั้งหมด
8
131
104
235
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 63 คน

26.81%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 172 คน

73.19%