ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูพาน (18 กรกฏาคม 2563)


264
จำนวนนักเรียน
127
นักเรียนชาย
137
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
6
15
อนุบาล 3
1
5
14
19
รวมอนุบาล
2
14
20
34
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
10
20
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
12
10
22
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
12
17
29
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
17
19
36
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
14
13
27
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
12
19
31
รวมประถมศึกษา
6
77
88
165
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
11
4
15
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
14
11
25
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
11
14
25
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
36
29
65
รวมทั้งหมด
11
127
137
264
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 34 คน

12.88%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 165 คน

62.50%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 65 คน

24.62%