ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ (18 กรกฏาคม 2563)


290
จำนวนนักเรียน
153
นักเรียนชาย
137
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
10
14
24
อนุบาล 3
1
18
12
30
รวมอนุบาล
2
28
26
54
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
14
13
27
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
13
9
22
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
19
24
43
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
17
14
31
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
14
17
31
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
23
16
39
รวมประถมศึกษา
6
100
93
193
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
9
6
15
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
8
2
10
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
8
10
18
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
25
18
43
รวมทั้งหมด
11
153
137
290
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 54 คน

18.62%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 193 คน

66.55%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 43 คน

14.83%