ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง (18 กรกฏาคม 2563)


344
จำนวนนักเรียน
167
นักเรียนชาย
177
นักเรียนหญิง
14
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
20
23
43
อนุบาล 3
2
13
21
34
รวมอนุบาล
4
33
44
77
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
19
20
39
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
27
18
45
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
20
25
45
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
22
30
52
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
19
14
33
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
27
26
53
รวมประถมศึกษา
10
134
133
267
รวมทั้งหมด
14
167
177
344
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 77 คน

22.38%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 267 คน

77.62%