ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนในสังกัด

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ปี กศ.
ระดับชั้น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม
1043020166
บ้านโนนสวรรค์
2562
ม.3
53.56
25.88
29.00
29.47
34.48
1043020152
บ้านนายาง
2562
ม.3
48.00
26.86
25.71
27.07
31.91
1043020145
รุจีจินตกานนท์
2562
ม.3
47.82
29.18
23.53
28.44
32.24
1043020141
สุทธสิริโสภา
2562
ม.3
50.00
28.00
28.00
39.75
36.44
1043020139
บ้านโนนสะอาด
2562
ม.3
64.08
30.00
29.23
30.77
38.52
1043020138
เวทีราษฎร์บำรุง
2562
ม.3
59.32
31.86
24.57
30.02
36.44
1043020137
บ้านแบง
2562
ม.3
49.82
27.58
23.13
28.18
32.18
1043020125
บ้านนาฮำ
2562
ม.3
53.17
29.50
18.67
26.50
31.96
1043020124
รสลินคัคณางค์
2562
ม.3
60.83
32.17
19.67
29.13
35.45
1043020122
เฝ้าไร่วิทยา
2562
ม.3
52.00
27.29
24.47
30.21
33.49
1043020059
บ้านเชียงอาด
2562
ม.3
51.52
27.90
26.29
28.95
33.67
1043020057
บ้านหนองอั้ว
2562
ม.3
38.94
27.22
20.22
28.58
28.74
1043020050
บ้านดงกำพี้
2562
ม.3
50.15
26.00
25.85
32.19
33.55
1043020047
บ้านคำปะกั้ง
2562
ม.3
41.35
26.00
21.57
28.54
29.37
1043020046
บ้านโพธิ์
2562
ม.3
55.83
25.83
21.17
29.06
32.97
1043020042
บ้านผือ
2562
ม.3
56.53
32.65
26.71
32.72
37.15
1043020019
บ้านบัว
2562
ม.3
53.00
27.05
23.43
29.10
33.15
1043020014
บ้านนาเพียงใหญ่
2562
ม.3
53.18
29.33
25.94
28.02
34.12