ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนในสังกัด

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ปี กศ.
ระดับชั้น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม
1043020166
บ้านโนนสวรรค์
2562
ป.6
43.23
33.50
30.00
33.06
34.95
1043020165
บ้านนาชุมช้าง
2562
ป.6
46.07
31.82
32.73
30.84
35.37
1043020164
นิคมเจริญชัย
2562
ป.6
55.29
27.92
33.33
36.38
38.23
1043020163
บ้านตาลชุม
2562
ป.6
38.82
23.93
35.00
28.86
31.65
1043020162
บ้านน้ำเป
2562
ป.6
45.79
31.25
31.67
36.02
36.18
1043020161
บ้านหนองแก้ว
2562
ป.6
52.39
35.71
35.00
40.86
40.99
1043020160
สนธิราษฎร์บำรุง
2562
ป.6
51.25
29.50
35.00
33.00
37.19
1043020159
บ้านโพนแพง
2562
ป.6
45.59
31.88
23.13
32.38
33.25
1043020158
บ้านหนองคอน
2562
ป.6
44.25
35.83
45.00
32.92
39.50
1043020157
อนุบาลนิคมสร้างตนเองเปงจาน
2562
ป.6
41.43
24.64
27.14
28.46
30.42
1043020156
บ้านดงดาล
2562
ป.6
52.33
24.44
28.89
40.31
36.49
1043020155
เตชะไพบูลย์ 1
2562
ป.6
52.13
31.88
33.13
31.94
37.27
1043020154
บ้านโปร่งสำราญ
2562
ป.6
51.11
30.83
23.89
32.92
34.69
1043020153
บ้านสามัคคีชัย
2562
ป.6
44.92
27.50
30.83
35.63
34.72
1043020152
บ้านนายาง
2562
ป.6
41.70
27.11
23.42
27.78
30.00
1043020151
บ้านนาสิงห์
2562
ป.6
40.48
25.68
36.36
27.70
32.56
1043020150
บ้านพระบาทนาหงส์
2562
ป.6
38.06
25.83
26.11
27.78
29.45
1043020149
บ้านต้อน
2562
ป.6
49.67
30.77
31.92
36.29
37.16
1043020148
บ้านดอนเหมือด
2562
ป.6
34.61
25.54
20.00
30.86
27.75
1043020147
บ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง
2562
ป.6
32.88
27.86
20.71
24.43
26.47
1043020146
บ้านหนองเค็ม
2562
ป.6
39.25
31.50
28.00
27.40
31.54
1043020145
รุจีจินตกานนท์
2562
ป.6
46.27
26.48
27.27
34.61
33.66
1043020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
2562
ป.6
49.22
25.28
24.44
35.89
33.71
1043020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
2562
ป.6
40.70
27.86
25.71
34.00
32.07
1043020142
บ้านนาทับไฮ
2562
ป.6
37.83
26.00
19.50
28.98
28.08
1043020141
สุทธสิริโสภา
2562
ป.6
35.84
25.45
28.64
24.70
28.66
1043020140
บ้านคำโคนสว่าง
2562
ป.6
35.97
23.24
22.06
29.87
27.79
1043020139
บ้านโนนสะอาด
2562
ป.6
49.69
27.78
31.11
37.08
36.42
1043020138
เวทีราษฎร์บำรุง
2562
ป.6
44.36
24.52
25.65
33.42
31.99
1043020137
บ้านแบง
2562
ป.6
43.52
27.07
25.52
35.69
32.95
1043020136
บ้านหนองหลวง
2562
ป.6
50.56
35.83
32.78
35.39
38.64
1043020135
ป่าไม้อุทิศ 8
2562
ป.6
46.81
28.06
30.00
34.19
34.77
1043020134
บ้านหนองบัวเงิน
2562
ป.6
37.38
30.69
23.06
28.26
29.85
1043020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
2562
ป.6
46.08
27.50
24.17
34.91
33.17
1043020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
2562
ป.6
48.30
32.50
26.36
26.82
33.50
1043020131
บ้านหนองวัวชุม
2562
ป.6
50.21
25.71
32.14
33.21
35.32
1043020130
บ้านท่าคำบง
2562
ป.6
50.35
31.04
37.08
38.35
39.21
1043020129
บ้านโพนทอง
2562
ป.6
46.42
26.25
39.17
41.29
38.28
1043020128
ประชาบำรุง
2562
ป.6
45.00
28.33
26.67
33.33
33.33
1043020127
อนุบาลหนองควาย
2562
ป.6
47.22
25.82
30.90
30.27
33.55
1043020126
บ้านหนองยาง
2562
ป.6
54.81
25.83
34.44
35.14
37.56
1043020125
บ้านนาฮำ
2562
ป.6
44.74
26.94
29.35
32.35
33.35
1043020124
รสลินคัคณางค์
2562
ป.6
47.29
27.50
30.00
32.46
34.31
1043020123
บ้านจับไม้
2562
ป.6
49.29
36.43
37.86
31.07
38.66
1043020122
เฝ้าไร่วิทยา
2562
ป.6
47.75
25.66
20.26
30.83
31.13
1043020121
บ้านนาดี
2562
ป.6
39.96
31.67
27.08
34.19
33.23
1043020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
2562
ป.6
52.57
32.50
36.43
41.91
40.85
1043020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
2562
ป.6
45.11
27.14
16.43
26.79
28.87
1043020061
บ้านโคกหัวภู
2562
ป.6
41.00
29.64
35.00
35.82
35.37
1043020060
บ้านนาเมย
2562
ป.6
40.69
26.39
28.33
31.61
31.76
1043020059
บ้านเชียงอาด
2562
ป.6
46.95
32.93
41.74
33.43
38.76
1043020058
บ้านเหล่าต่างคำ
2562
ป.6
52.10
32.50
35.42
37.19
39.30
1043020057
บ้านหนองอั้ว
2562
ป.6
43.02
29.17
27.00
26.62
31.45
1043020056
บ้านหาดสั่ง
2562
ป.6
40.25
29.06
30.63
30.78
32.68
1043020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
2562
ป.6
47.19
25.63
27.50
35.56
33.97
1043020054
บ้านสร้างนางขาว
2562
ป.6
44.78
25.75
37.00
29.75
34.32
1043020053
บ้านโคกถ่อนวิทยา
2562
ป.6
50.90
27.88
31.92
30.71
35.35
1043020052
บ้านวัดหลวง
2562
ป.6
55.21
38.69
40.24
37.38
42.88
1043020051
ชุมชนบ้านปากสวย
2562
ป.6
49.20
28.64
28.64
30.06
34.14
1043020050
บ้านดงกำพี้
2562
ป.6
49.85
29.00
26.33
32.85
34.51
1043020048
บ้านปัก
2562
ป.6
43.47
29.53
31.88
30.28
33.79
1043020047
บ้านคำปะกั้ง
2562
ป.6
44.17
28.55
29.74
32.17
33.66
1043020046
บ้านโพธิ์
2562
ป.6
44.73
32.05
24.82
31.57
33.29
1043020045
บ้านคำเจริญ
2562
ป.6
36.10
20.19
20.00
25.29
25.40
1043020044
บ้านคำจำปา
2562
ป.6
41.12
24.85
33.24
29.66
32.22
1043020042
บ้านผือ
2562
ป.6
48.63
28.90
33.38
32.85
35.94
1043020041
บ้านหนองแอก
2562
ป.6
53.18
38.93
41.43
36.32
42.47
1043020039
บ้านนาหนัง
2562
ป.6
47.05
26.67
32.00
32.67
34.60
1043020037
บ้านดงสระพัง
2562
ป.6
60.22
40.94
39.38
35.88
44.11
1043020036
บ้านก่องขันธ์
2562
ป.6
47.40
33.89
31.11
33.83
36.56
1043020035
บ้านหนองหอย
2562
ป.6
45.73
22.50
25.38
34.81
32.11
1043020033
บ้านกุดแกลบ
2562
ป.6
43.75
21.79
23.57
28.89
29.50
1043020032
บ้านแป้น
2562
ป.6
54.17
39.04
55.00
50.00
49.55
1043020031
บ้านนาตาลเหนือ
2562
ป.6
40.65
25.00
33.00
25.10
30.94
1043020030
บ้านทุ่งหลวง
2562
ป.6
52.30
32.50
30.00
31.35
36.54
1043020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
2562
ป.6
41.69
23.75
37.50
26.44
32.35
1043020028
บ้านหนองแหวน
2562
ป.6
48.65
30.00
41.00
23.90
35.89
1043020026
บ้านคำตอยูง
2562
ป.6
43.38
24.38
33.13
30.31
32.80
1043020025
บ้านโคกกลาง
2562
ป.6
47.00
28.41
30.00
32.93
34.59
1043020024
บ้านท่าหนองพันทา
2562
ป.6
41.39
25.66
22.11
29.71
29.72
1043020023
บ้านเซิม
2562
ป.6
50.00
31.82
32.43
33.58
36.96
1043020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
2562
ป.6
58.50
30.42
38.33
33.88
40.28
1043020021
บ้านโพนทัน
2562
ป.6
41.50
31.25
45.00
31.38
37.28
1043020020
บ้านโนนหนามแท่ง
2562
ป.6
54.73
33.27
36.54
32.96
39.38
1043020019
บ้านบัว
2562
ป.6
36.45
30.68
26.36
32.23
31.43
1043020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
2562
ป.6
56.71
35.00
44.62
39.23
43.89
1043020017
ยูเนสโกสัมมนา
2562
ป.6
30.25
25.00
30.00
40.75
31.50
1043020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
2562
ป.6
41.89
26.79
17.86
29.11
28.91
1043020015
บ้านปักหมู
2562
ป.6
49.50
24.17
33.33
27.50
33.63
1043020014
บ้านนาเพียงใหญ่
2562
ป.6
50.98
30.76
35.22
36.59
38.39
1043020013
บ้านนาตาล
2562
ป.6
48.43
28.82
30.00
35.06
35.58
1043020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
2562
ป.6
44.35
26.25
33.00
26.63
32.56
1043020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
2562
ป.6
48.06
28.33
35.56
41.14
38.27
1043020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
2562
ป.6
38.93
26.79
21.43
28.89
29.01
1043020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
2562
ป.6
46.63
28.46
27.28
34.10
34.12
1043020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
2562
ป.6
56.25
26.50
39.00
42.80
41.14
1043020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
2562
ป.6
45.94
27.50
31.67
38.39
35.88
1043020006
บ้านหนองกุ้ง
2562
ป.6
34.50
29.64
22.86
26.39
28.35
1043020005
บ้านโนนฤาษี
2562
ป.6
53.11
26.79
30.36
32.46
35.68
1043020004
ชุมชนบ้านโนน - โนนสวรรค์
2562
ป.6
53.75
35.00
28.89
33.86
37.88
1043020003
บ้านนิคมดงบัง
2562
ป.6
37.19
22.50
20.00
32.75
28.11
1043020002
บ้านใหม่
2562
ป.6
53.33
34.17
41.11
37.00
41.40
1043020001
บ้านกุดบง
2562
ป.6
41.21
25.00
28.33
31.96
31.63