ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
318
609
927
0
0
0
38
0
38
21
23
44
84
157
241
461
789
1,250

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 44 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวทิมนญา ท้าวศิริธาดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายนายธีรยุทธ ดลเอี่ยม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายจำรัส ลิชัยมูล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายอุปกิต วุฒิชาติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020019 บ้านบัว นายพันธกานต์ โพธิ์จุมพล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวสายสุนีย์ ดีศิลป์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020023 บ้านเซิม นางสาวจีราพร โนนเสนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวละออง หูมดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางสุดารัตน์ คลังกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางกาญจนา ศรีหาตา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020033 บ้านกุดแกลบ นายทินกร คาดพันโน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020035 บ้านหนองหอย นายชวลิต แก้วนารี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวนฤมล ยอดหานาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020039 บ้านนาหนัง นายเกษมสันต์ ตะดวงดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020042 บ้านผือ นางจีรพรรณ พรมสุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020044 บ้านคำจำปา นายตะวัน ป้องนางไชย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวสุดารัตน์ สุขะจักร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวศิริภา พฤคณา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายพูนทรัพย์ ขุนสอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020048 บ้านปัก นายหนองคาย พลหงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020057 บ้านหนองอั้ว นางชนิดา กิตติพาณิชยกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวญารินดา ศรีคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020059 บ้านเชียงอาด นายว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ ศรีสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020060 บ้านนาเมย นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสิริลักษณ์ ทรงเย็น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020125 บ้านนาฮำ นางสุจิตรา ศรีประทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวกนกกานต์ แสงมณี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายรณชัย โสพิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020137 บ้านแบง นายประไพ กองทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางประนอม หากันได้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวจารุวรรณ พวงทวี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020141 สุทธสิริโสภา นายศรณพลช สุขล้าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายวัฒนา คำทะเนตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายคทาวุธ ห่มขวา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020151 บ้านนาสิงห์ ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์ บุญหาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020152 บ้านนายาง นายเดชศรี พลอยพุต ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสินใจ แก้ววิเชียร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020156 บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์ สุขา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020159 บ้านโพนแพง นายพนมพร ดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย ริมโขง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวรุจิรา เสลานนท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ