ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
318
609
927
0
0
0
38
0
38
21
23
44
84
157
241
461
789
1,250

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 97 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายเกษม คำสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายเตียงทอง ชัยจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายประดิษฐ จัดโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายชาตรี อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสรวิศ ผาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางชญาน์ทิพย์ โสขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวีระ โพธิรุขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางสุจิตรา ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางนฤมล เบญจมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายจรูญ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายคำล้วน วงษ์สิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายประลอง ไชยวี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายวิโรจน์ ศิลาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายกรพล การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางชุติกาญจน์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายประพันธ์ โคตุนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นายวุฒินัย วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายศรีไพร ชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นายธวัช ถาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายธนวัฒน์ บัวระพา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายสมควร มั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสังข์ ปาณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสุวิภา ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางอรชพร อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายทรงเดช สิงห์ภูกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายนวน เถื่อนลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอาคม มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายมานิตย์ สนิทบรรเลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายมนตรี ฮักหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายวชิราวุธ บัวแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสุรชัย ทินกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายมนูญ อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายอภิชาติ ชาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายปรีชา อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอุดม หวังหมู่กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายเคน โพธิ์เศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายทองคำ ปาปะโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นายสิริพงศ์ สายแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายชัยยงค์ คลังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายศาสตรา ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายโสภณ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพัทยา บุญญะรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายพงษ์พิทยา มาตรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายนุกูล เข่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายกุหลาบ นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายเสริม นาหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายรังสิต ทรงเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายปกครอง ธานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายบัวสอน จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายเกริกชัย ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวละอองดาว กองวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอดุลเดช สาริคาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายชาญชัย ไชยคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางศิรพรรณ แก้วสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นายถาวร พิมพ์นนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางอุไรวรรณ คำปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020158 บ้านหนองคอน นายวีระ พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นายรวี วสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นายวีระ พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางนวลปรางค์ หลักมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู