ข้อมูลบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
3
7
10
4
17
21
3
0
3
0
0
0
6
12
18
0
0
0
19
37
56
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
6
6
12
1
4
5
1
6
7
1
4
5
1
6
7
3
7
10
0
0
0
0
2
2
1
1
2
2
0
2
19
37
56

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร กลุ่มอำนวยการ จำนวน 12 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
บุคลากร นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายไพเราะ ชนชนะกุล ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอุดมพงษ์ สะวิสัย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอุทัย พรมเทศ ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายธนากร ชนชนะกุล ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุทัศน์ ทับทอง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางแวววิมล ศรีเมยดง พนักงานทำความสะอาด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ