บุคลากรกลุ่มอำนวยการ (12 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ

 • นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
 • นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางแวววิมล ศรีเมยดง
  พนักงานทำความสะอาด
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายอุดมพงษ์ สะวิสัย
  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายอุทัย พรมเทศ
  ยาม
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสุนันท์ ภูอากิจ
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ปฏิบัติงาน
  นายไพเราะ ชนชนะกุล
  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายธนากร ชนชนะกุล
  ยาม
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายชัชวาล รูปขันธ์
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายสุทัศน์ ทับทอง
  พนักงานขับรถ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ