บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน (5 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน

 • นางราตรี ฉันทพจน์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
 • จ่าเอกพชร รักษ์มณี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
  นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปฏิบัติการ
  นางพัฒน์นรี ผาทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปฏิบัติการ
  นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ