บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล (7 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวนิตยา ตาตินิจ
  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาววรรณภา มลิลา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ปฏิบัติงาน
  นางสาวกัณฐภรณ์ อาชีวะ
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายจักรพงษ์ มานะดี
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ
  นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ
  นางศรินยา สุขรมย์
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ