บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (5 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นายนพดล เสนาอาจ
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นางสาวเตือนใจ บุญบุตร
  นักวิชาการศึกษา
  ปฏิบัติการ
  นางญานิชศา บางเมืองแสน
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นางวิมลวรรณ ชัยโสม
  นักจัดการงานทั่วไป
  ชำนาญการ