บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (7 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวโชติภา พลศักดิ์
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายดวงดี พลาหาญ
  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวรุจาภา ขันตี
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวกาญจนา คุปนัติ
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ