บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (10 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • นางรำเพย ทินกระโทก
  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการ
  นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางออมสิน เถายะบุตร
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายเวชยันต์ ภูละคร
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางจุฬาภรณ์ จันชารี
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางอรอุมา บวรศักดิ์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวนิยากร ศรีมังคละ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ