บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2 คน)

  • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • นางอิชยา สิงห์คำ
    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  • บุคลากรกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์
    นักทรัพยากรบุคคล
    ชำนาญการ