บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2 คน)

  • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  • บุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา
    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ