บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี (2 คน)

  • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี

  • นางสาวรัชนิดา ไสยรส
    ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
  • บุคลากรกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
  • นายธีระพงษ์ สังข์หลอด
    ผู้ช่วยนิติกร
    ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ