ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
6
1
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
68
12
80
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
76
13
89
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
54
119
173
 ชำนาญการ
คศ.2
26
48
74
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
113
302
415
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
193
471
664
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
47
138
185
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
38
0
38
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
25
46
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
88
159
247
รวมทั้งหมด
468
809
1,277