ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
6
1
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
69
15
84
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
77
16
93
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
2
8
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
6
2
8
 3. ครู
-
คศ.1
50
117
167
 ชำนาญการ
คศ.2
23
43
66
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
104
284
388
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
177
446
623
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
56
139
195
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
38
0
38
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
24
45
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
86
157
243
รวมทั้งหมด
462
787
1,249