ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


1,249 คน

ครูและบุคลากร

93 คน

ผอ.รร.

8 คน

รอง ผอ.รร.

627 คน

ครู

195 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

38 คน

ลูกจ้างประจำ

45 คน

พนักงานราชการ

188 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

53 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

2 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
317
606
923
0
0
0
38
0
38
21
24
45
86
157
243
462
787
1,249