ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


1,277 คน

ครูและบุคลากร

89 คน

ผอ.รร.

3 คน

รอง ผอ.รร.

668 คน

ครู

185 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

38 คน

ลูกจ้างประจำ

46 คน

พนักงานราชการ

199 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

46 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

2 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
321
625
946
0
0
0
38
0
38
21
25
46
88
159
247
468
809
1,277