ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 118 คน กลุ่มสาระ ภาษาไทย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวสุจิตรา กาบบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวเพ็ญนภา ชนาราษฏร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสุภารัตน์ สุทธิสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางมลิดา ดลเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกุหลาบ คำดีบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวมินตรา จันทะไทย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวนริศรา ใหลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวจตุพร ภานุรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวนกจริญา บัวทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายยอดเพชร ธรรมฤทธิ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางอุลัย สุโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาววีนัส คำสิงห์ใส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวโสภาวรรณ รักษาสิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวชมภูพร แสนโพง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวธมลวรรณ หงษ์ษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวนางสาวสิริมาศ รอดจุ้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางชำนาญ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางพรพิศ สังข์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวรินทร สอนใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางเยาวมาลย์ บุญการี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020023 บ้านเซิม นางสาวภัณฑิรา นามศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางนันทวัน กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวนิดหนึ่ง สิทธิบุ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวทัศนีย์ เทาธุรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวธิติมา ซ่อนกลิ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางมุกดา พละดร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวโสรญา พุทธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวศิริพร พาอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายศรีไพร ชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวรัตนาภรณ์ ทันดวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวอนุ่ย บุญญะรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางนิ่มนวล โสดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาววราภรณ์ โสดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางอุมาภรณ์ แก้วนารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางสาวศิริวรรณ์ เฉลิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวภัทธิรา โลหะชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวสกุลรัตน์ ลำมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางผดุงศิลป์ จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางจุไลลักษณ์ ดานิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรรณพร พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาววันนิสา พากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวกัลยา ลอยนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายไกรวิชญ์ ล่ำสัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวยุวธิดา บุญกว้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนีรนาถ อุตมะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวสาวิตรี อเวรา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางมนัญชญา นนท์สุรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายธีรศักดิ์ ผายพลพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางเทียนฉาย สุวรรณไตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวอลิษา งามบุตรดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางมลิวัลย์ กองทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายธนกร ผาสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวอุไรวรรณ ประสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาววิชุดา ผาทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาวรพีพรรณ ทองแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิลาส นพเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวปนัดดา หล้าคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายอภัย ไชยมานันต์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริภัทร ชาวยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรทิพย์ พิณธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวปิยวรรณ สุตะวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวสุภัสสร สีวันคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวผกามาศ ชาญวิรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางนคร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสาริกา โคตรโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสุดถวิล ปัดถาทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวธันยพร วัฒโน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020123 บ้านจับไม้ นางพิศมัย กองธรรม ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางสาวรักษ์สุดา บุญอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020124 รสลินคัคณางค์ นางกนิษฐา ศรีวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางอรวรรณ จันทร์อ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวมิถุนา สิงห์เปี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุจิตรา ศรีประทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020126 บ้านหนองยาง นางขวัญนภา แดงน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายวิชิต เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวสุภาพรรณ ยาระวัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวสุบรรณ โทดำมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวพิชฬฎาภักดิ์ ปัตทะนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายวีรยุทธ บุตรแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุดถนอม โอปีนี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางศิริวรรณ มูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวทิพวรรณ ลับโกษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางมารยาท เทพอินแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวมุทิกา วันเหิม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020137 บ้านแบง นางสาวรัชนีกร โคตรจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายพิชิตชัย พลทองสถิตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปรีดานันท จันทร์จอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวรรธภณ ประทุมธีป ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ป้องคำสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสงวน เรียงพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุดารัตน์ สีโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางสาวคัทลียา ระวะรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายกมล วานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางบุญญาณี กองเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวสุวิมล ดวงจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวเฉลียว จันทรวิจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวสุภาพร พรมนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวพรพิมล พิทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายธันวา แสนบุญมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นางแก้วมณี บ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นายทองบ่อ บ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางพัศนีย์ ดวงจำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางบรรทม ทองเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายฉัตรชัย หลอดอาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางสาวพุทธชาติ วรรณทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นายวิสาร ประนมศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสุดสาคร จามพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางสาวกรรณิกา วงษ์คำหาญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020164 นิคมเจริญชัย นางนิภาวรรณ คำมุงคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวจันทร์ธิรา การะเกษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางมยุรี นางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู