ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 389 คน กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางอนิตย์ ชาญฉลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางสาวนุสชา พลทะรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายเกษม คำสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายสงบ สมแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นางสาวอรพิมล วงษ์พุทธา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายสุมิตร บุญยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาวทิมนญา ท้าวศิริธาดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายเจริญกิจ ทองแสน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางลักษมี สีหาวงษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสุพรรณิกา เวียงสิมมา พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020005 บ้านโนนฤาษี นางเพียงหทัย พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางนภสร แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางพวงรัตน์ รัตนสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายสุชาติ พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางจริยา ม่วงจันทึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวมธุรวันต์ มนตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางอุบลวรรณา เครือแสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายสุริยา จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายธีระยุทธ ริยะบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาววิไลวรรณ หล้าคอม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายพิชากร เขียวแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวกัญญา ชูเกียรติสกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสมจินตนา มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอัญชลี อังกุรอัชฌา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรวิกานต์ งามชัด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางแสงสุรีพร ศรีผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางจิรภัทร เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางบุศกร บัวพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพรทิพย์ โฮมชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาววนิดา ฤทธิธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพนิดา ผาตะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอภิญญา ด่านขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวอภิษดา ไชยทองดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางบังอร ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาวสุธิดา เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางนิตยา ภูละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางฉวีวรรณ เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวอวัสดา ทนงยิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายประยูร บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางมะลิ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางเทพศิรินท แพงงา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายพิสิฎฐ์ ศรีสุขพัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาวเมธาวี ลุนดาพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาวกชกร แสนจำลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางเสริมสุข แก้วมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ กระพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวภัทรียา กองจันดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางวนิดา ทองประเทือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางอภิรมย์ สีหามาตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020015 บ้านปักหมู นางสาวพรพรรณ แสวงนาม ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวจารุนันท์ โสขำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวสุทัศนา เทียมพลกรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวจันทร์เพ็ญ มีฤิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางจันคำ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางอุไร บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวอาพาภรณ์ วงศ์ศรีชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวเปรมฤดี คำสุขดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020019 บ้านบัว นางประไพศรี เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายบุญเลิศ จันทร์สว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางกรทิพย์ บรรเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายสุรพงษ์ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางนิ่มนวล วงศ์มหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางปุุณณภา ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020021 บ้านโพนทัน นางสุนีย์ ธารเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020021 บ้านโพนทัน นายประยน เรือนเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางทิพวัลย์ พรหมโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวนรินญา กิวิลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายธนวัฒน์ ชาติชำนิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวอรอุมา แสนละมุน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020023 บ้านเซิม นางกองสินธุ์ ศรีชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวทัศนพร โยธิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสงบ กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวณัฐญาณี ยางนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางเขมมิกา ไชยแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายชยพล โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางมลิดา อินชิยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางพรพิมล มาลัยตรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายพนานต์ เอกวงษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020025 บ้านโคกกลาง นางสาวทองอยู่ ชาวสวน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020026 บ้านคำตอยูง นายชาญชัย ชาญประไพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา ศรีดารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายชาญชัย โฮมวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020026 บ้านคำตอยูง นายสุริยา ฐานชูมั่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางพรสวรรค์ ถนอมเมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสุธาวดี ตันตะสุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางเจรจร ฤาชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสาววรัลชญาน์ โคตรประทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายพงษ์ศักดิ พันลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายฌานินทร์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางนัฎทิยา ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม นันทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางสาวเปรมฤดี หมั่นมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นายกุล คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสุวดี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางละเอียด พินธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวอัจฉราพร งามสง่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสุดารัตน์ คลังกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นายวันเฉลิม วรรณไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสมเกียรติ พรหมสุภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสฤษดิ์ โสดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวปทุมพร ชนประทาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวปรียานุช กองกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวพรนภา บวรศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวิจิตรา มานัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางจรรจิรา ประจันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวันทนา จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางนันทิดา กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายสุริยา เสนารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพลัฎฐ์ อัครเลิศโภคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางพุดทา ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางเทียร จานลาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางปราณี โฆสิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสมจิตร ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวปิรัญญา หาญเชิงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวพัชริดา เห็มสีดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสกุลรัตน์ จุมพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020041 บ้านหนองแอก นางอาทิตยา ชินนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสุภาพร วงษ์วรศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายพนม พนมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบูรณ์ ปราบศัตรู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางเสาวณี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิเชษฐ์ พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวนิภาพร รัตน์ธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางจีรพรรณ พรมสุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020042 บ้านผือ นางอัจฉรา รู้ยืนยง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ กุนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นางสาวพัชรา ชนูนันท์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020044 บ้านคำจำปา นางสุภาพร บุญช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวนัตพร สิงหาเทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายสมคิด พลสารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู คันทะภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางจันทิมา วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพานัน สุขไชยสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางอรอนงค์ สิงห์ภูกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนัฐวรรณ ชนูนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาววิยะกาญจน์ ขันธวิไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวพชรพร แถวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวศิริภา พฤคณา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวอัญชลี กวนหลวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวทองมณี ศรีสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางทองใส ภูชาดึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางนิรุธ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอาคม มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายสุธิศักดิ์ หนาดแดง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางศศิรนันท์ โพธิรุขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวอภิสรา อภัยพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางถิรดา ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวนภัสรดา ฝ้ายขาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสมปอง สลาพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายจรูญกิจ ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางรัชนี สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางชลลดา จอมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายไพรวรรณ์ สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกิตติ จันทร์หล่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางทับทิม บัวแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางขวัญตา สินทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายพีระศักดิ วงค์ชาญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวอรุณี สองหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางอัจจิมา งามวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายปรินทร์ ผาณิบุศย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสุดสวาท หน่อแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวปิยวดี สังคมกำแหง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางจิรชยา มังษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางชนิดา กิตติพาณิชยกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางดารณีย์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายสมภาร จันทะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสุกาญจนา สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศุภเวศย์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายนิพูล บุญดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศรสิงห์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายวีระโชติ ธนูทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายจิตรภาณุ ทองละมัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาววิไล อุตตะมะบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสมควร วรโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสมหมาย ราคาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวจารุณี ไชยชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางยุพิน แก้วกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวศรสวรรค์ ดังวันเลิศมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวอรอุมา แก้วอุ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020061 บ้านโคกหัวภู นางอรุณ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางโชติรัศมิ์ พิมพ์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางสาวสารชา สายทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020061 บ้านโคกหัวภู นายธีรชัย สิงห์คำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางฉวีวรรณ์ นันทะแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวสุดชีวัน คนไว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายชัยณรงค์ กฤตยาจรรโลง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวิชัย เพ็งวิภาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวีระศักดิ์ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางบุษบา วงศ์จารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาววรรณภา หล่าคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสุรีพรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางบังอร ว.ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางณิชาภัทร ดงงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายนิวัฒน์ สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวเนตรทิพย์ แสงหาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวจุฬาวรรณ ภูคำวงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นายเคน โพธิ์เศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางเกษร พลเรืองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประเทือง กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประภาศรี จูมพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนภาพร พรมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนุชนาถ สุขรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวปริชญา ชัยนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุธิดา มาตรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางพัชรัตน์ พลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสำรวย บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวฐิตินันท์ โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสุพัตรา เรียมแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางวงษา เวียนนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอรวรรณ แสงอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผกาเพชร ขวัญสถิตวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางเสาวณีย์ ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางหนูไผ่ แสนพินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผุสดี เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิไลลักษณ์ อุราชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายทรงชัย เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายปฏิวัติ พิณพงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นางพรทิพย์ โพชฌงค์ขันธ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุจิรา นาใจคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุภาพร โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางเพ็ญภักดิ์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาววิมลรัตน์ ลิตรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางทองม้วน ศรีบุญเรือง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวกฤษณา พันลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020130 บ้านท่าคำบง นางขวัญใจ จันทวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายพงษ์ศิลป์ สอรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางนนทิยา มาตย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางพัชรินทร์ อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวกนกวรรณ นครธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพยัญ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายไพบูลย์ เสนานาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางปรารี คงโนนกอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุภาพร สุโพธิ์คำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายบุญสงค์ กอบเกื้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางโสมจันทร์ ทิพเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายเจษฎา ศรีพุทธา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายศักดิ์ชัย สิงห์ธนู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวปิยนุช นามเกียรติ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวฉัตรสุดา จามน้อยพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายพิษณุ ดอนธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสุริยันต์ สายศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายณัฐพงษ์ ปริวันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวจิราภรณ์ ชวนรัมย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสุรีพรรณ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายนายพิจิตร ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายปริญญา พิมพ์ประชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางริญาพร นิสายัง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสาวนภาพร แสงใสย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020136 บ้านหนองหลวง นายเสริม นาหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางปานใจ เข่งดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางนงคราญ เถี่ยนนอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายพิชัย แท่นหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวอรนันท์ ผองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางอำพร มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางนิตยา ศิลาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางพรสมัย ทรงเย็น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวสุปรียณัฏฐ์ สิงหเสน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางหทัยรัตน์ ประทุมธีป ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวสมฤทัย สุวิหาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวสติมาพร ศรีระโส ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางประนอม หากันได้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวพัทธราพร จิตสม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวลำดวน สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางจิดาภา วิบูลย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางนุศรา ธานัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางเพชรา หากันได้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายสังคม ลีลาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางดาหวัน แก้วอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายบุญอุ้ม พลสงคราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายธวัชชัย พรมสอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020141 สุทธสิริโสภา นางจุฬา ศรีมังคละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายศรณพลช สุขล้าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020142 บ้านนาทับไฮ นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสมคิด วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวเบญจลักษณ์ ไฝทาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายวีรพจน์ ชาวชุมนุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นางสาวศิริรัตน์ รักษาพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสุมาลี เหล่ามาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวฐานิสญาณ์ ปวงสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางเก็จมณี ทองวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางพัชรี มะลิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นายสุกัน แก้วม่วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวสุภาพร ชาภิรมย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020149 บ้านต้อน นางพิศมัย พฤกษชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาววรชินา หนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางจิตรา สุพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสุจิตรา นันตะชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายยงยุทธ แสนอินตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอนันต์ สุวรรณพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวจินตหรา บัวใหญ่รักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวสุกัญญา ยิ่งคงดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวอรุณลักษณ์ แต่งมี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวลำใย สิงหาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวศิริณญา นางาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020151 บ้านนาสิงห์ นางฤดีมาส ชื่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายยุทธยา สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางจิตรา สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางเพิ่มพูล บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวรัตติกาล โภคาพานิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางจีราพร สุขวิญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายเดชศรี พลอยพุต ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020152 บ้านนายาง นางสาวณัฐวิภา บุญเสริฐ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสมใจ พิสัยพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวทัศวรรณ โสภากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวสุคนธรักษ์ ยกเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางอัมพิกา ไชยคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางบุญล้ำ วิเศษสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสาวอรนภา เมืองพวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสินใจ แก้ววิเชียร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020156 บ้านดงดาล นางอุไรวรรณ คำปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางประภาพรรณ อุตะมะยาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางสาวเบญญาภา มณีพันธุ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางสาวกุ้งนาง อุเหล่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์ สุขา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020156 บ้านดงดาล นางสาวธิราพร เสาสูงยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสุภาวดี เจริญสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นายฉลอง เทียบแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางพิมสรณ์ พินานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวกัลยารัตน์ ทำนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาววยุดา ฤทธิ์มหา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวภักจิต ดวงอาสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวลดาวัลย์ บุญศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวกฤตยา ผ่องใส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020158 บ้านหนองคอน นางไพรวัลย์ จันทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020158 บ้านหนองคอน นางสาวศรัญญา บุญอิ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นางสาวอมรรัตน์ โคตะมะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นายสุขสันต์ ยอดคีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นายพนมพร ดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020159 บ้านโพนแพง นายวีรยุทธ ราชบัญดิษฎ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางชุลีพร เคณาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางประภาพร คำอ้อ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวสุชานาถ ดวงจำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย สอนศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นายนนทนันท์ สุนันทะนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020161 บ้านหนองแก้ว นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางกมลวัลย์ ยกเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางสาวรัตดาวรรณ อุปไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นายณัฐพงศ์ หล้าวงศา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางวันเพ็ญ ตะมะนัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางรวิพร มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางจุฑามาศ อินธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางสาววัชรีพรรณ ยกเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางสาววิลาวัณย์ แสวงวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์ศิริ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020162 บ้านน้ำเป นายกฤษดา ธิวาศรี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020163 บ้านตาลชุม นางธนวรรณ หมื่นเรือคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020163 บ้านตาลชุม นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นเรีอคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายคชสาร บุษปวนิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางสาวราดาวัลย์ ทองนำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางสาวธัญวรัตม์ คำสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายชานนท์ ทองเต็ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางจิราภรณ์ ประโพศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายปรีชา ไชยดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาว สุพรรษา แสงดวงใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู