ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 289 คน กลุ่มสาระ -

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020002 บ้านใหม่ นายปัญญา นิบรรพต ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020002 บ้านใหม่ นายอนุสรณ์ หล้าคอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020003 บ้านนิคมดงบัง ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นางสาววิยะดา บัวบน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสิรินทา พรมโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายเตียงทอง ชัยจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวธิวาพร วงค์บุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020005 บ้านโนนฤาษี นายนพรัตน์ ชมภู นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายประดิษฐ จัดโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวชญาดา สีลาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวสาวิตรี สมเเสวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายชนะชัย นิลเกษ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายสมศักดิ์ สุกใส ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายชาตรี อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายวิระชัย เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายประกอบ ตรวจงูเหลือม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางดวงใจ อินกง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายณรงค์ มหาชัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาววิมล พุทธิรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสรวิศ ผาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางลินดา บูชากุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววิภาดา ไชยสิงห์หาญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสุวภัทร โคตรเมืองยศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายณัฐภูมิ มากอง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางชญาน์ทิพย์ โสขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางรุ่งอรุ่ณ วงษาสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสุธิวา มีศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวบัวบาน วงศาสืบ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020015 บ้านปักหมู นางสุจิตรา ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางสาวฐานิดา ศักดิ์ดาเดช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020015 บ้านปักหมู นายทองสา จ่าเหลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นายไวโรจน์ ชาตานันท์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวอรทัย อุนาสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายจรูญ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสุพัตรา บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางพัชรวี อินทร์อำคา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายไชยวัฒน์ บุญกาวิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020019 บ้านบัว นายคำล้วน วงษ์สิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางบังอร หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาววันวิสา เชื้อกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายอำนาจ วงศ์ศรีชา ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020019 บ้านบัว นายพีรภัทร โคตรวิทย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020019 บ้านบัว นางสาวจิดาภา ทันศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายประลอง ไชยวี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวสายสุนีย์ ดีศิลป์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวนราวดี พระโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายอรุณ ลาวัฒพรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นายธีรพล สุดภา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020023 บ้านเซิม นายวิโรจน์ ศิลาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางทองปาน สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุจิรา โพธิ์จุมพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางปฐพร หาฝ่ายเหนือ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายกรพล การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายสวัสดิ์ สีลารักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020025 บ้านโคกกลาง นางชุติกาญจน์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายนพดล สมภาร เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020026 บ้านคำตอยูง นายประพันธ์ โคตุนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางวรรณวิษา ใยเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายกริช ว.ศิริ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวกรรณิการ์ คำมาปัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นายวุฒินัย วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายดำรง เหมืองทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวอมร โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายสุพจน์ ภักดีศรีพันธ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายอัครเดช ฐานะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสาวทศพร โพธิ์งาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นายธวัช ถาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาววาทินี ทองสุพล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020033 บ้านกุดแกลบ นายธนวัฒน์ บัวระพา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสงวนพงษ์ จันทะผอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020035 บ้านหนองหอย นายสมควร มั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายพงษ์ศักดิ์ แสนขวา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020035 บ้านหนองหอย นายชาญณรงค์ ธีระสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกันตนา ลิชัยมูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020039 บ้านนาหนัง นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสุรีย์พร สุวจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายเกษมสันต์ ตะดวงดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวปวีณา พันธ์พิมพ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020041 บ้านหนองแอก นางสุวิภา ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวสิริวิมล ชลเทพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวรัตมณี เสือแสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020041 บ้านหนองแอก นายแดนดิน โยธาคุณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นางสาวสุภาษิณี ดีศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย โคตะพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020042 บ้านผือ นายประครอง ไชยวี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020044 บ้านคำจำปา นางอรชพร อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวอัญมณี สุวรรณไคสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020045 บ้านคำเจริญ นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายสาคร ศิริโส ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020045 บ้านคำเจริญ นางนงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020046 บ้านโพธิ์ นายทรงเดช สิงห์ภูกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวพรภิรมย์ ดอนราษลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020046 บ้านโพธิ์ นายคำใหม่ ศิลธรรมประสงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวกรรณิการ์ แสงแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายบุญนอง คำหลอม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020048 บ้านปัก นายนวน เถื่อนลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาววาสนา แฝงจันทร์ดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายหนองคาย พลหงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020048 บ้านปัก นางสาวจันทร์จิรา สุขบัญชาชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020048 บ้านปัก นายสงกรานต์ ศิริทอน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวพรรณกาญจน์ แก้วพิจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวปพิชญาภา อำนวยการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020050 บ้านดงกำพี้ นายดำรงค์ศักดิ์ มณีวงศ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายมานิตย์ สนิทบรรเลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางเอ็นดู สีเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางวงเดือน สีหาปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายวันชัย บรรณบดี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวสุณีย์ เมยดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวนุสรา พรหมพินิจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวปาริฉัตร ภูมิพิพัฒน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงเยาว์ สุนาคราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายไชยา บุตรศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาวอัจฉรา หล้าคอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายพิชัย ศรีบุญเรือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายประยงค์ ก่องขันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายอนัน สมวงค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางสาวสิริกัญญา ชนมาสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายพิทยา จำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปิยมาพร เหง้าวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายเงิน สมวงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายอารยะ ผาณิบุศย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสาวศุมัทนา บำรุงรส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสาวหนึ่งฤทัย นามอญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020057 บ้านหนองอั้ว นายมนตรี ฮักหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสำราญ โพธิ์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวนิตยา ก่องขันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายวชิราวุธ บัวแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวญารินดา ศรีคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายจิรศักดิ์ นุชเนื้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020059 บ้านเชียงอาด นายสุรชัย ทินกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางอัมพร ดอนจันทร์โคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยะธิดา วงศ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสมพงษ์ นิมคมภักดิ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวบงกชพร ศรีหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020060 บ้านนาเมย นายคฑากร ศรีต่างคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020060 บ้านนาเมย นายณรง กิติอาษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020061 บ้านโคกหัวภู นายมนูญ อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายสวัสดิ์ ธรรมวงษา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020061 บ้านโคกหัวภู นางสาวบุศรา โพนสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายบัวจันทร์ ชานุบาล พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายจรัญ ภูอากิจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายปรีชา อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางชูชาติ เชิญชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวกาญจนา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอุดม หวังหมู่กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางดวงแข พรมภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปราณี พาโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปรียานาถ หวังหมู่กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางมลิวัลย์ ศรีบุญไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาววรดาพร ราชาเดช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นายเงิน แสนบุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายอัคชัย พิมพันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020124 รสลินคัคณางค์ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางยุภาวรรณ นามโคตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัวคำ พิมพ์พันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นายทองคำ ปาปะโข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวภาวิณี บุตรวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาววริศรา มาตรา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นายบุญคุ้ม พรมราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020126 บ้านหนองยาง นายสิริพงศ์ สายแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางวริศรา แสนละคร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสมยงค์ ศีรษะพล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นายสุดใจ แย้มศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020127 อนุบาลหนองควาย นายชัยยงค์ คลังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางนพรัตน์ นามบุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอำนวยพร พิณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวเนตรนภา ผาละพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวศิรินันท์ ทองเต็ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางณฐรัช อุยะพิตัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายพิชิต คาดพันโน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวแสงเทียน ม่วงคะลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายไพรวัลย์ ดอนขันธ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
43020129 บ้านโพนทอง นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวสุธาทิพย์ บุญสวาท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางธนัชพร ทิมินกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020129 บ้านโพนทอง นายปรัชญา เศษวารี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020130 บ้านท่าคำบง นายโสภณ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายนิตสัน บุราณเดช ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวสุกัญญา วงษ์ประดิษฐ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวจันทิมาภรณ์ กะลืมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวฐิติญาภรณ์ ราชมนตรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายพงษ์พิทยา มาตรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายทศพล พรหมภักดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพัชราภรณ์ นนยะโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายอุทัย บูชากุล ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายมณี สุรารักษ์ ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายสมวิทย์ สมคุณา ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายนุกูล เข่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน ส.อ.หญิงสุนันทา รัตนบุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายกุหลาบ นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสาวอมลธีรา จันทะไทย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวสุรรณี ชินวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020137 บ้านแบง นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายพูลทรัพย์ ศรีวิเลิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายรังสิต ทรงเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวอุลัยพร หงษ์ภูมี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020139 บ้านโนนสะอาด นายปกครอง ธานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพรทิพย์ ชินชะโน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวอริสชญา คำแพงไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางนิชาภัทร ประทุมมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสิมาพร ธาตุทำเล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางสาวภาวินี จิตรชัยศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายอัมพร กิจเกวียน ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020141 สุทธสิริโสภา นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายสิริพร สีโนนยาง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวอรนุช สุขนิล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสมพร มุงคุณ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวกุลนาถ อ่อนพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายเกริกชัย ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวพัชรี สมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสุระพันธ์ ชาวชุมนุม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายจารุพล วรรณไชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020146 บ้านหนองเค็ม นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นายเสมียน หงษ์ทอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020146 บ้านหนองเค็ม นายอดิเทพ แสนวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นางสาวอมร วาระสิทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวละอองดาว กองวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวจรินทร์พร วงษ์ฉายา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020148 บ้านดอนเหมือด นายสุริยา ปัดทำยาเต นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020149 บ้านต้อน นางหงษ์ทัย ศรีบุญไทย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาวจินตนา รัตนมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางศิริกัญญา แสนอินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาววัลลภา คำภูษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายสุเนตร ทองเต็ม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020151 บ้านนาสิงห์ นางสาวสุภัทรา ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายสันทะ เคหฐาน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020152 บ้านนายาง นายชาญชัย ไชยคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสุกาญดา ด่านวิรุทัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางศิรพรรณ แก้วสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นายอดิศักดิ์ เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางอุทัย ดีแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางสาวศศิประภา อนุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นายเปรมชัย กองธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายประดิษฐ์ นาทันรีบ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวภีรฎา หมื่นเรือคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นายถาวร พิมพ์นนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสาวจินตนา นาคเสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020156 บ้านดงดาล ส.อ.หญิงสิริมล สีสุมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางศศิภา กาหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นายเสมียน ขัตติยะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020158 บ้านหนองคอน นายวีระ พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020158 บ้านหนองคอน นางลำใย จันทร์สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020159 บ้านโพนแพง นายรวี วสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นายภาณุวัฒน์ พิพัฒน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020159 บ้านโพนแพง นายพงค์ภน ธรรมาสถิตย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นายวีระ พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย ริมโขง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวกันดา จันทะโร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นายสุทธิพงษ์ พลดาหาญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020161 บ้านหนองแก้ว นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นายธีรพงษ์ แสนละคร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020162 บ้านน้ำเป นางนวลปรางค์ หลักมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นายเสนีย์ สุขภูมิ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020162 บ้านน้ำเป นางสาวอัญชลี อำรุงแคว้น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020163 บ้านตาลชุม นางสาวพัชรี ยาเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020163 บ้านตาลชุม นายพิทวัส โรจนกุล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นายสุรินทร์ แสงศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวรุจิรา เสลานนท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวจีราภรณ์ รัตนมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางนลินนิภา อำพาภรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายอิศรา เสนานิกรณ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสำลี ชาตินิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวปวิชญาดา ศิริรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)