ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 95 คน กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020002 บ้านใหม่ นางสาววิจิตรา บุบผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายวรพันธ์ ท้าวศิริธาดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวเสาวลักษณ์ ธนราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวุสุวิสา แป้นสุขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวเสาวนีย์ มหาเมธากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอนุชิต รางศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางภควดี บูชาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสุจิตรา อ่างชิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายชนะ สุทธิประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวสุวัจนี ยี่ยวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางสาวจิรประภา พาจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวศุภัทชา พรมมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020019 บ้านบัว นางภัทรวาณี บุญรุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายอารมณ์ ศิลาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายพันธกานต์ โพธิ์จุมพล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวปิยชนก ฉายา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020023 บ้านเซิม นางรุ่งพิศ เกตุคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวจีราพร โนนเสนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายยุทธนา ต่อศรี ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางกลิ่นร่ำ ศรีสร้างคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายนรินทร์ วงษ์สา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวเกษมณี บุตรศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020032 บ้านแป้น นางสาวจารุวรรณ ผะกากอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายวิทวัส สะตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายวุฒิชัย เวธิตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสุเมธี อ่อนศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายอรรคเดช พิมพ์เขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวภาวิณี ศรีชัยชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพิชชาอร โคตรสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย พรมอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอารยา นาคจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายนิกรณ์ ดาหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวชลันดา ปาระมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวเรวดี สิงหามแห ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวกฤษลดา ศรีพลลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายปูธวัช นาพินิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวธินากร นนทะเสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายสัญญา โสจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางวันเพ็ญ แสนสุริวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางถวิล ชานุบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางพรพิมล รักษ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางเพ็ญศรี มีฮาตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายเอกราช ประกายพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวณัฐภรณ์ ศิริธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา โพธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยนันท์ คำพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางสาวทัศนีย์ ศรีวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายเกษม หอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวมลฤดี วันศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสิริลักษณ์ ทรงเย็น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020123 บ้านจับไม้ นายอภิสิทธิ์ หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางอุทิศ หันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางรสริน ปัดถาทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวรุ่งทิพย์ ผึ่งผาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวชลลดา เรืองศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวนุชิดา สาระดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวพูนสุข เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวสุดารัตน์ สิงขรอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายวุฒิพงษ์ กองแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายชนะชัย ศรีสาระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสว่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวจิตตรา ธงยัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายอลงกต พลอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายชินกร วังใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวจิตรภา ทองภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายอลงกต มาลายุทธศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสิรินาถ ทองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุวรรณา เวียงอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพรวิไล บัวผัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวจารุวรรณ พวงทวี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020139 บ้านโนนสะอาด นายวินัย อุดรเขตร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวภัทราวดี ชรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสุพรรษา ทาเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายอริยวุฒิ เดชอรัญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวศิริพร จิตรโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นางสาววิภารัตน์ เสมอสมัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นายวิชัย นิลไสล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นายนพพร ลิ้มตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวสุภรัตน์ มีศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายนภดล ชื่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางสาวศรีสกุล กองแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020152 บ้านนายาง นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นายประชารักษ์ อุประโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020164 นิคมเจริญชัย นางจีราพร เชษฐบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางอัจฉรา นาคเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู