ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 95 คน กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายธวัชชัย ภูจอมจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสนธยา บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวบุณยนุช อุปสัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวมาลาตี ขันตี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางวิมลจันทน์ โลกธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางปริญฎา อุ่นวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพุทธชัย พูนเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพิทยา นามอั้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาวพัชราภรณ์ เหมืองทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสุดสาคร มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวุฒิสาน ห่วงศิริสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายธนพล กุลภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสุรพงศ์ เทศประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายประสพโชค บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวชมัยพร ประสานญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวารุณี ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวพิชญา จันทร์จำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวจิรชยานันต์ ชัยโพนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020026 บ้านคำตอยูง นางสาวละออง หูมดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020032 บ้านแป้น นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาววิราภัสร โกฏิรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางวราภรณ์ ธีระสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวนฤมล ยอดหานาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020037 บ้านดงสระพัง นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายธนภูมิ จันทร์หล่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายกฤษณะ ทัพบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอัมรา มั่งมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิษณุ กิจติกาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายสินธนา บุญช่วย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวสุดารัตน์ สุขะจักร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นายอธิวัฒน์ ใขไพวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายอดิศร สุมังคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางปริศนา ทองใบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอาทิตยา ปัตโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอุไรรัตน์ วะริวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุภาภรณ์ สาธารณะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวเบญจวรรรณ จันทร์นาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางวิไล พรมภิมาตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นายอชิรวัตติ์ ตั้งสมบัติสันติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางศิริพร ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปภาสินีย์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวนัชชา ลงคลัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางเพ็ญนภา ทองเภ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา พิมพ์โคตร ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางพิศพร เจริญวัฒนศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาวศุภรดา บุบผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวบัวพันธ์ บุตรพันท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายจุรินทร์ จุดโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายชินวุธ หล้าทองอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020123 บ้านจับไม้ นางสาวมณีรัตน์ พิมพ์พันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัญชา หอมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวพิชามญช์ ปาปะโข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020126 บ้านหนองยาง นายนันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายนิกร ผาบจุงกุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายพสธร พินิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายศาสตรา ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายกุลชาติ ไชยยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายรณชัย โสพิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวอัจฉราพร บัวก่ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนาริญ พิมพ์วิชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสาวอุมาพร ธรรมรังษี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพรทิพย์ เดิมดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสถาปน์ กมลสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสาวคุณากร ปาละสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปิยนุช ภูมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวลำดวน เหล่าโก่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพิจิตรา วันนาพ่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายวชิระ คำสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวลลิล สืบสิงห์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวสุนิตา กิติลิมตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวศิริรัตน์ รักษาพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวยุวดา บุญแจ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวสาวิณี ต้นศรีนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายวิศวะ ศรีสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาววีณา กมลรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาวศิริวิมล บุตรชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวมนัสชนก อินอาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020151 บ้านนาสิงห์ นางสุชีวา พิมพาภรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020152 บ้านนายาง นางสาวดาราพร ทานัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายวรายุทธ์ บัวคำโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวกัลยา จันทรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางแสงจันทร์ รัตนมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู