ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 42 คน กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายคมสันต์ วันนู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายไพทูรย์ บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายธนากร นาคโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวรัตติญา ชินคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวดารุณี พลยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางสาววิชุดา ไชยสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางอังคณา สุระอุดร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางขวัญตา เฝ้ากระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางกาญจนา ศรีหาตา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020033 บ้านกุดแกลบ นายทินกร คาดพันโน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020037 บ้านดงสระพัง นายสังข์ ปาณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายจรูญ ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายเฉลิมชัย วรขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายนิยม จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมพงษ์ นาคเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวปฏิมาภรณ์ ศรีดอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพงษ์พิทักษ์ เชื่องดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุภาพร รัตนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเพชรอรุณ อ่างแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมบัติ ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางมรรยาท แย้มบาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ ศรีสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020061 บ้านโคกหัวภู นายสมเพชร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสุมาลี นามพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวประภาพรรณ ชนะสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายพงษ์พัฒน์ สิงห์ชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นางฐาปนีย์ ศรีสุจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายเสกสันต์ ธุระธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายสุทธินันท์ โนนแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวอ้อยทิพย์ วงค์กันยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020137 บ้านแบง นางสาวอภิญญา นิรานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวิทยา นาศฤงคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายจันสวาท สายืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวพรลภัส ภูมิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายสมาน ว่องไว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายธนัชชัย คงดีสกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020141 สุทธสิริโสภา ว่าที่ ร.ตศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายอำพร วงค์สว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาววิภาพรรณ บุญเกศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวซ่อนกลิ่น เหง่าศรีลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020164 นิคมเจริญชัย นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู