ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 25 คน กลุ่มสาระ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020005 บ้านโนนฤาษี นายพิเชษฐ์ ศรีสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายทรงศิริ ศรีบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอดิศักดิ์ นาเคน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวเพ็ญพักตร ชูเสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020042 บ้านผือ นายเกรียงไกร สร้อยกลางเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวอุบล จันทะสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพันศักดิ์ ไชยโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริมา มหาฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายวิสุทธิพล ศรีโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้อง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย โพธิ์ทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวกนกกานต์ แสงมณี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020137 บ้านแบง นายวิทยา วงษ์ไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายพุทธพงศ์ คุ้มชูศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวมิรัญตรี ทำนิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายยุทธรงค์ แสนวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวแพนลดา โคตรชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายวัฒนา คำทะเนตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอดุลเดช สาริคาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายอัมรินทร์ เพียเอีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู