ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 48 คน กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายเอกพงษ์ ดวงมาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสถิตย์ ทัศนัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายอนุวัฒน์ กลางเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายอุปกิต วุฒิชาติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020023 บ้านเซิม นายรักศักษ์ ชาติอดุลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสมเกียรติ สีโนย ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายศิริพงษ์ สุระคาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายวิรัช โพนพุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสุรศักดิ์ ลาสแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายสุเมธ ตั้งมั่นดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายอภิชาติ ดวงประภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายชาตรี สะพังเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายอารักษ์ คำสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพงศธร ชัยเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวศิริพิมล อุปทุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย พละดร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเสถียร เสนสาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายไพรัตน์ ตาลยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายชินพัฒน์ พลทะสอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020052 บ้านวัดหลวง นายอนันต์ คำเพิ่มพูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020057 บ้านหนองอั้ว นายณัฐกร หอมสวาสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายอุดม พรหมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายกุล ดินโคกสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางนิรันดร สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอภิสิทธิ์ คำพู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020123 บ้านจับไม้ นางสาวพิศมัย สารบรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นายยงยุทธ สมบัติจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายพิชิตชัย เบ้าสาทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายนิติพัฒน์ สมจิตพิจารณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวอรุณี ชัยโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายสิทธิดล ศรีลานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายนัตพงษ์ ช่ออังชัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายรัฐพล พิณพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางภูวดล สุนทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายสมพร จันทะจร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายธนากร หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายประไพ กองทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวชิระ ยืนยงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายภูดิท สุ่มประดิษฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายวัสพล พัดเปี้ยมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสุพรรณ ทาเภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายสมศักดิ์ วินทะไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายคทาวุธ ห่มขวา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020152 บ้านนายาง นายวิโรจน์ ตะมะนัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู