ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 45 คน กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางพรนิภา วรรณมหินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายนายธีรยุทธ ดลเอี่ยม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นายจำรัส ลิชัยมูล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายสถิต ชินวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสากล วงศ์ประพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายจักรกฤษณ์ สมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายภูวดล โฆษิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายมานิตย์ วรขันธ์ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020019 บ้านบัว นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางกุลธิดา มานะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายชวลิต แก้วนารี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020044 บ้านคำจำปา นายตะวัน ป้องนางไชย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020046 บ้านโพธิ์ นายธีรกฤษณ์ มะโนมัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายพูนทรัพย์ ขุนสอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020050 บ้านดงกำพี้ นางหัสดา โพธิทะเล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอนุชา ฝ่ายชาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวบรรจบพร คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายปิติโรจน์ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายศุภกิจ ราชบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวอรญา จำเริญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิชุดา พรมภักดิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมภาร ศิลาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางปิลันธนา กิณเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางวงเดือน วงษ์ชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสาโรจน์ สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางพรพิมล แก้วมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางมุณภา หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายเทพพร สรรพทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอุมารัก รางศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพัทยา บุญญะรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวพรรณพิลาส พิพรรธคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวกัลยกร เยี่ยมรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายชูศักดิ์ ขานวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายศรายุทธ โพนธาตุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางเอมจิต สาริคาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายสุนทร สอนสมนึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายประเทือง นางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู