ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 98 คน กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นางสาวศิริกัลยาณี น้อยตำแย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวบุณยาพร ป่าแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวนุชปรีญา สุเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวชนกพร ถูวะศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางประพิน บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวศิริแก้วกัลยา สิงห์คำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางนิลุบล โคตะพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกัญญาภัค จุลเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางสาวชัชฎาภรณ์ บันเทิงใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวอภิญญา ศรีพูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวแจ่มนภา พลเสนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางนฤมล เบญจมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางกัญญารัตน์ สะวิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020019 บ้านบัว นายกษิดิ์เดช ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจันทร์จิรา แสนขวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวมินตรา สินธุโพด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020023 บ้านเซิม นางสาวสุภาวดี มาระภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวผกามาศ ทรงเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวนัยนา แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางประวีณา สุวรรณมาโจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวมัทนียา อารมณ์สาวะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวสุกันยา สะสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายเทวัน กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพีระพงษ์ อินปัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางสาวสิธยาพร ยศอธิพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวอรทัย เพียศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบุญ ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวกนกพร ผลจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวชนนิกานต์ พละสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวกาญจนา แสงจักร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสุจิตรา วงษ์โก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวสุภาพร สุขาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายสถาพร วรรณสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวจริญญา รบศึก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวนิภา สุขสำราญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวพัชริกา อินทะคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายรชต เขตเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวอารีย์ เจริญชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรพิมล วงนาแพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางพัชรินทร์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางศิริรัตน์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นายอภิชาติ ชาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวกิตติยา สิทธิพิสัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางเพลินพิศ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายโกศล วรรณวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางวชิราภรณ์ สาริคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายอภิสิทธิ์ จันทะโม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวชนาการ เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวณัฐนิชา ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางภัสส์กุญช์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวชฎากร ชัยเดช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิภารัตร ตางจงราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวนัฎฐนิชชา กาลจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายพนมรุ้ง วงคำหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุชารัตน์ แก้วอุดร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายชีวิต ดวงพรดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางศุภลักษณ์ ดวงสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวปวีณา เประกันยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวลัดดา โตนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาววราภรณ์ มะละปะทิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวอุษา บุพศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวภัทรวรรณ ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปนัดดา ศรีรังษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุดามาส ศรีนอก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวธิดา มัธเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวกฤตปภา คุณวันดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางสาวสุธาสินี พินธะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวชนิสรา อุทโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายฐิติภัทร ฝ่ายพงษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายวิทยา อาจบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางรัชนีกร สุมรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวกาญจนา มลศิล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นางสาวสุภักดี วรรณทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางณัฐกมล ศรพรหม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอุทัย สิทธิจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์พิมล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์ บุญหาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020152 บ้านนายาง นางสาวธัญรัตน์ หนาซุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวธิดารัตน์ ก้านจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางสาววารุณี จงรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวลักขณา ธิวาศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสาววรรณรท คำไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางวรรณา มณีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวนิชาภา เสนาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาววรรณิภา จำปานิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวทรรศนีย์ ภูเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู