ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 6 คน กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวีระ โพธิรุขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสุพจน์ มุงคุณโคตร ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นางพรเพชร เพียสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายบัวสอน จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาว บานชื่น เยี่ยมรัมย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020149 บ้านต้อน นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู