ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 623 คน ตำแหน่ง ครู

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางอนิตย์ ชาญฉลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020001 บ้านกุดบง นางสาวศิริกัลยาณี น้อยตำแย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020002 บ้านใหม่ นายสงบ สมแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายสุมิตร บุญยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020003 บ้านนิคมดงบัง นายวรพันธ์ ท้าวศิริธาดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางพรนิภา วรรณมหินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวบุณยาพร ป่าแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสุภารัตน์ สุทธิสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางเพียงหทัย พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางนภสร แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางพวงรัตน์ รัตนสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายสุชาติ พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสนธยา บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางจริยา ม่วงจันทึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นายพิเชษฐ์ ศรีสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวมธุรวันต์ มนตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสาวชนกพร ถูวะศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายธีระยุทธ ริยะบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายสุริยา จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวชญาดา สีลาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายพิชากร เขียวแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวบุณยนุช อุปสัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางแสงสุรีพร ศรีผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางภควดี บูชาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางจิรภัทร เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวเสาวนีย์ มหาเมธากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางบุศกร บัวพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางวิมลจันทน์ โลกธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางปริญฎา อุ่นวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายอนุชิต รางศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายธนากร นาคโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางมลิดา ดลเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสมจินตนา มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอัญชลี อังกุรอัชฌา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายทรงศิริ ศรีบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางประพิน บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางรวิกานต์ งามชัด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายไพทูรย์ บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางนิลุบล โคตะพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวศิริแก้วกัลยา สิงห์คำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพรทิพย์ โฮมชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกัญญาภัค จุลเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาววนิดา ฤทธิธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวกุหลาบ คำดีบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพนิดา ผาตะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวมินตรา จันทะไทย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอภิญญา ด่านขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นางบังอร ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายสากล วงศ์ประพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางนิตยา ภูละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางฉวีวรรณ เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายพิสิฎฐ์ ศรีสุขพัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นายประยูร บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางมะลิ บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก นางเทพศิรินท แพงงา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางอุลัย สุโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสุดสาคร มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางเสริมสุข แก้วมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสถิตย์ ทัศนัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายอนุวัฒน์ กลางเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวโสภาวรรณ รักษาสิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวสุวัจนี ยี่ยวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายธนพล กุลภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายจักรกฤษณ์ สมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาววีนัส คำสิงห์ใส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวอภิญญา ศรีพูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายชนะ สุทธิประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายวุฒิสาน ห่วงศิริสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ กระพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020015 บ้านปักหมู นางวนิดา ทองประเทือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวสุทัศนา เทียมพลกรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวจันทร์เพ็ญ มีฤิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสุพัตรา บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางพัชรวี อินทร์อำคา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางกัญญารัตน์ สะวิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางอุไร บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางจันคำ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางสาวชมัยพร ประสานญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางภัทรวาณี บุญรุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางชำนาญ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางบังอร หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางพรพิศ สังข์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางกรทิพย์ บรรเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายกษิดิ์เดช ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจันทร์จิรา แสนขวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายอารมณ์ ศิลาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางประไพศรี เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นายบุญเลิศ จันทร์สว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวรินทร สอนใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางวารุณี ปราบสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางอังคณา สุระอุดร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาววันวิสา เชื้อกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางนิ่มนวล วงศ์มหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางปุุณณภา ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นายสุรพงษ์ เสนาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020021 บ้านโพนทัน นางสุนีย์ ธารเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020021 บ้านโพนทัน นายประยน เรือนเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางกุลธิดา มานะดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางทิพวัลย์ พรหมโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายรักศักษ์ ชาติอดุลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวทัศนพร โยธิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุ่งพิศ เกตุคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวภัณฑิรา นามศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางทองปาน สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางนันทวัน กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นายสงบ กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางกองสินธุ์ ศรีชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุจิรา โพธิ์จุมพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวสุภาวดี มาระภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวนิดหนึ่ง สิทธิบุ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางขวัญตา เฝ้ากระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวจิรชยานันต์ ชัยโพนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวผกามาศ ทรงเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางเขมมิกา ไชยแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายชยพล โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางมลิดา อินชิยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางพรพิมล มาลัยตรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางกลิ่นร่ำ ศรีสร้างคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020025 บ้านโคกกลาง นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นายชาญชัย ชาญประไพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา ศรีดารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางพรสวรรค์ ถนอมเมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวนัยนา แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางสุธาวดี ตันตะสุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางเจรจร ฤาชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นายพงษ์ศักดิ พันลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางสาวศิริพร พาอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน นางประวีณา สุวรรณมาโจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายฌานินทร์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม นันทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางนัฎทิยา ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นายกุล คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท นางสุวดี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางละเอียด พินธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวมัทนียา อารมณ์สาวะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวอัจฉราพร งามสง่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาววิราภัสร โกฏิรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางวราภรณ์ ธีระสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวสุกันยา สะสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสมเกียรติ พรหมสุภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020033 บ้านกุดแกลบ นายสฤษดิ์ โสดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวพรนภา บวรศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวิจิตรา มานัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางจรรจิรา ประจันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวันทนา จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางสาวอนุ่ย บุญญะรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางนันทิดา กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายเทวัน กองกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นายสุริยา เสนารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางนิ่มนวล โสดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายพลัฎฐ์ อัครเลิศโภคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางพุดทา ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย ชนูนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาววราภรณ์ โสดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายวิรัช โพนพุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางอุมาภรณ์ แก้วนารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นายสุเมธี อ่อนศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020037 บ้านดงสระพัง นางสาวสิธยาพร ยศอธิพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางเทียร จานลาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางปราณี โฆสิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นายจรูญ ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสมจิตร ภูมิโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวอรทัย เพียศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวสุรีย์พร สุวจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020039 บ้านนาหนัง นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายธนภูมิ จันทร์หล่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายเฉลิมชัย วรขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นายนิยม จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางอาทิตยา ชินนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวภาวิณี ศรีชัยชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวสกุลรัตน์ ลำมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสุภาพร วงษ์วรศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย พรมอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรรณพร พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอารยา นาคจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิเชษฐ์ พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพิชชาอร โคตรสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรเพชร เพียสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายกฤษณะ ทัพบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางผดุงศิลป์ จำปาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางจุไลลักษณ์ ดานิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบูรณ์ ปราบศัตรู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอัมรา มั่งมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบุญ ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางเสาวณี คำหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวนิภาพร รัตน์ธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวสุภาษิณี ดีศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวกนกพร ผลจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสุภาพร บุญช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นายนิกรณ์ ดาหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวกัลยา ลอยนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวนัตพร สิงหาเทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายสมคิด พลสารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู คันทะภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นายชาตรี สะพังเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางจันทิมา วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสุจิตรา วงษ์โก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางอรอนงค์ สิงห์ภูกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนัฐวรรณ ชนูนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางนีรนาถ อุตมะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวอุบล จันทะสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นายพงศธร ชัยเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวสาวิตรี อเวรา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวทองมณี ศรีสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางทองใส ภูชาดึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางนิรุธ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย พละดร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอาทิตยา ปัตโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางมนัญชญา นนท์สุรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายธีรศักดิ์ ผายพลพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายสถาพร วรรณสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นายปูธวัช นาพินิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวอุไรรัตน์ วะริวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายสัญญา โสจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเสถียร เสนสาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวนิภา สุขสำราญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางเทียนฉาย สุวรรณไตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางวันเพ็ญ แสนสุริวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาววาสนา แฝงจันทร์ดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นายเพชรอรุณ อ่างแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวอลิษา งามบุตรดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวเบญจวรรรณ จันทร์นาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางหัสดา โพธิทะเล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางถวิล ชานุบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายอนุชา ฝ่ายชาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางมลิวัลย์ กองทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายไพรัตน์ ตาลยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางพรพิมล รักษ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวบรรจบพร คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายปิติโรจน์ เวชสิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางวิไล พรมภิมาตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นายธนกร ผาสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางศศิรนันท์ โพธิรุขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวอภิสรา อภัยพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางถิรดา ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางเอ็นดู สีเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวนภัสรดา ฝ้ายขาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางวงเดือน สีหาปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสมปอง สลาพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางศิริพร ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายจรูญกิจ ทองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงเยาว์ สุนาคราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางเพ็ญศรี มีฮาตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นายศุภกิจ ราชบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางรัชนี สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางชลลดา จอมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาววิลาส นพเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายไพรวรรณ์ สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวอรญา จำเริญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายกิตติ จันทร์หล่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางทับทิม บัวแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นางขวัญตา สินทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020054 บ้านสร้างนางขาว นายพีระศักดิ วงค์ชาญศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปิยมาพร เหง้าวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวอรุณี สองหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปภาสินีย์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางสาวปนัดดา หล้าคอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางอัจจิมา งามวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายปรินทร์ ผาณิบุศย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นางสุดสวาท หน่อแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริภัทร ชาวยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวพรทิพย์ พิณธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสิริมา มหาฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวปิยวดี สังคมกำแหง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมบัติ ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายสมภาร ศิลาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นายเอกราช ประกายพฤกษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวณัฐภรณ์ ศิริธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางสาวอารีย์ เจริญชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายนิพูล บุญดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศรสิงห์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางดารณีย์ ต่างสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายสมภาร จันทะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายอุดม พรหมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสุกาญจนา สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นายศุภเวศย์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางพัชรินทร์ ป้องสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางเพ็ญนภา ทองเภ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา พิมพ์โคตร ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางวงเดือน วงษ์ชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางมรรยาท แย้มบาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสาววิไล อุตตะมะบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางนิตยา โพธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายวิสุทธิพล ศรีโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยะธิดา วงศ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางสมควร วรโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางปิยนันท์ คำพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางพิศพร เจริญวัฒนศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางอัมพร ดอนจันทร์โคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นายสาโรจน์ สุดชาขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020059 บ้านเชียงอาด นางศิริรัตน์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสาวจารุณี ไชยชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางยุพิน แก้วกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสมหมาย ราคาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางอรุณ พิมพเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางนคร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางโชติรัศมิ์ พิมพ์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นายสมเพชร ชัยณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางฉวีวรรณ์ นันทะแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางสาวทัศนีย์ ศรีวิไล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางชูชาติ เชิญชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวิชัย เพ็งวิภาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวีระศักดิ์ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางบุษบา วงศ์จารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายกุล ดินโคกสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสุมาลี นามพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางเพลินพิศ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวบัวพันธ์ บุตรพันท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสาริกา โคตรโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสุรีพรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาววรรณภา หล่าคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายโกศล วรรณวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นายเกษม หอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวมลฤดี วันศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางณิชาภัทร ดงงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางวชิราภรณ์ สาริคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางนิรันดร สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายนิวัฒน์ สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสุดถวิล ปัดถาทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปราณี พาโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปรียานาถ หวังหมู่กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางพรพิมล แก้วมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางมลิวัลย์ ศรีบุญไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางดวงแข พรมภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางบังอร ว.ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้อง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นายจุรินทร์ จุดโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางพิศมัย กองธรรม ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางเกษร พลเรืองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายอภิสิทธิ์ หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางมุณภา หล่าเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นายเงิน แสนบุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประเทือง กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประภาศรี จูมพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนภาพร พรมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายบัญชา หอมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวชนาการ เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางอุทิศ หันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นายเทพพร สรรพทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางกนิษฐา ศรีวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนุชนาถ สุขรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางสาวปริชญา ชัยนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางรสริน ปัดถาทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุธิดา มาตรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางฐาปนีย์ ศรีสุจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางพัชรัตน์ พลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางอรวรรณ จันทร์อ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสำรวย บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวฐิตินันท์ โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางภัสส์กุญช์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายเสกสันต์ ธุระธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายยงยุทธ สมบัติจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นายพิชิตชัย เบ้าสาทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020125 บ้านนาฮำ นางสุจิตรา ศรีประทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวอรุณี ชัยโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางขวัญนภา แดงน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสุพัตรา เรียมแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางวริศรา แสนละคร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นายนันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสาวนุชิดา สาระดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผกาเพชร ขวัญสถิตวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางเสาวณีย์ ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางนพรัตน์ นามบุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายวิชิต เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางหนูไผ่ แสนพินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางผุสดี เทพไทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอรวรรณ แสงอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวพูนสุข เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอำนวยพร พิณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายนิกร ผาบจุงกุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิภารัตร ตางจงราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวนัฎฐนิชชา กาลจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางอุมารัก รางศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาววิไลลักษณ์ อุราชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายสิทธิดล ศรีลานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวเนตรนภา ผาละพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นายพนมรุ้ง วงคำหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวศิรินันท์ ทองเต็ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุภาพร โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายกุลชาติ ไชยยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางเพ็ญภักดิ์ เอื้อราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุจิรา นาใจคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายวุฒิพงษ์ กองแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวอัจฉราพร บัวก่ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางขวัญใจ จันทวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายพงษ์ศิลป์ สอรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางนนทิยา มาตย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางพัชรินทร์ อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวจิตตรา ธงยัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นายรัฐพล พิณพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางสาวกนกวรรณ นครธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นายพยัญ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020131 บ้านหนองวัวชุม นางสาวพรรณพิลาส พิพรรธคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายไพบูลย์ เสนานาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางปรารี คงโนนกอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายวีรยุทธ บุตรแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุดถนอม โอปีนี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุชารัตน์ แก้วอุดร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา นางสุภาพร สุโพธิ์คำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายชีวิต ดวงพรดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางศิริวรรณ มูลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางโสมจันทร์ ทิพเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพรทิพย์ เดิมดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวทิพวรรณ ลับโกษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายศักดิ์ชัย สิงห์ธนู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวฉัตรสุดา จามน้อยพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายชินกร วังใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายพิษณุ ดอนธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายสุริยันต์ สายศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายณัฐพงษ์ ปริวันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวปิยนุช นามเกียรติ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสุรีพรรณ ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายนายพิจิตร ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางศุภลักษณ์ ดวงสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางปานใจ เข่งดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายสมพร จันทะจร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางนงคราญ เถี่ยนนอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางมารยาท เทพอินแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นายพิชัย แท่นหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวอรนันท์ ผองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายวิทยา วงษ์ไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางอำพร มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวกัลยกร เยี่ยมรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวอภิญญา นิรานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวลัดดา โตนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นางสาวจิตรภา ทองภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวิทยา นาศฤงคาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปิยนุช ภูมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวปรีดานันท จันทร์จอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายจันสวาท สายืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางพรสมัย ทรงเย็น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสิรินาถ ทองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวสุปรียณัฏฐ์ สิงหเสน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางหทัยรัตน์ ประทุมธีป ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นายวรรธภณ ประทุมธีป ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวพรลภัส ภูมิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวมิรัญตรี ทำนิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวอุษา บุพศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวลำดวน สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสงวน เรียงพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางจิดาภา วิบูลย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางนุศรา ธานัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวลำดวน เหล่าโก่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางเพชรา หากันได้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพรทิพย์ ชินชะโน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุดามาส ศรีนอก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นายสมาน ว่องไว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวอริสชญา คำแพงไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายชูศักดิ์ ขานวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายสังคม ลีลาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางดาหวัน แก้วอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นายวชิระ คำสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายยุทธรงค์ แสนวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายกมล วานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางจุฬา ศรีมังคละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นายวัสพล พัดเปี้ยมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางบุญญาณี กองเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา นางสาวภัทราวดี ชรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020141 สุทธสิริโสภา ว่าที่ ร.ตศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสุพรรษา ทาเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสมคิด วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายศรายุทธ โพนธาตุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นายสุพรรณ ทาเภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวสุวิมล ดวงจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวเบญจลักษณ์ ไฝทาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวเฉลียว จันทรวิจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวแพนลดา โคตรชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายวีรพจน์ ชาวชุมนุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายวิทยา อาจบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวสุนิตา กิติลิมตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวพัชรี สมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางรัชนีกร สุมรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสุมาลี เหล่ามาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวกาญจนา มลศิล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวฐานิสญาณ์ ปวงสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายสมศักดิ์ วินทะไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวพรพิมล พิทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นายอำพร วงค์สว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวศิริพร จิตรโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางเก็จมณี ทองวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นางแก้วมณี บ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020146 บ้านหนองเค็ม นายทองบ่อ บ่อทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางพัชรี มะลิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นายสุกัน แก้วม่วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางสาววรชินา หนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางจิตรา สุพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางพิศมัย พฤกษชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางหงษ์ทัย ศรีบุญไทย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นายนพพร ลิ้มตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางเอมจิต สาริคาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางบรรทม ทองเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางศิริกัญญา แสนอินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสุจิตรา นันตะชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายยงยุทธ แสนอินตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอุทัย สิทธิจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอนันต์ สุวรรณพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาววัลลภา คำภูษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวสุภรัตน์ มีศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางฤดีมาส ชื่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายนภดล ชื่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นายยุทธยา สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางจิตรา สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางสาวสุภัทรา ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางเพิ่มพูล บูชากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายวิโรจน์ ตะมะนัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวรัตติกาล โภคาพานิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางจีราพร สุขวิญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายอัมรินทร์ เพียเอีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวธัญรัตน์ หนาซุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นายอดิศักดิ์ เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางอุทัย ดีแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางสาวศศิประภา อนุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายสุนทร สอนสมนึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสมใจ พิสัยพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวทัศวรรณ โสภากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นางสาวสุคนธรักษ์ ยกเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายวรายุทธ์ บัวคำโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางอัมพิกา ไชยคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางบุญล้ำ วิเศษสอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสาวอรนภา เมืองพวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020156 บ้านดงดาล นางประภาพรรณ อุตะมะยาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสุภาวดี เจริญสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นายฉลอง เทียบแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางวรรณา มณีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางพิมสรณ์ พินานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวกัลยารัตน์ ทำนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสุดสาคร จามพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาววยุดา ฤทธิ์มหา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020158 บ้านหนองคอน นางไพรวัลย์ จันทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางชุลีพร เคณาอุประ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางประภาพร คำอ้อ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางกมลวัลย์ ยกเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นางสาวรัตดาวรรณ อุปไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020161 บ้านหนองแก้ว นายณัฐพงศ์ หล้าวงศา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางจุฑามาศ อินธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางวันเพ็ญ ตะมะนัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางรวิพร มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020162 บ้านน้ำเป นางสาววัชรีพรรณ ยกเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020163 บ้านตาลชุม นางธนวรรณ หมื่นเรือคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020163 บ้านตาลชุม นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นเรีอคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวนิชาภา เสนาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางจีราพร เชษฐบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางนิภาวรรณ คำมุงคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นายคชสาร บุษปวนิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางสาวราดาวัลย์ ทองนำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางสาวธัญวรัตม์ คำสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020165 บ้านนาชุมช้าง นางแสงจันทร์ รัตนมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางจิราภรณ์ ประโพศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางอัจฉรา นาคเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางมยุรี นางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายประเทือง นางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสำลี ชาตินิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาววรรณิภา จำปานิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นายปรีชา ไชยดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู