ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 83 คน วิชาเอก ปฐมวัย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020001 บ้านกุดบง นางอนิตย์ ชาญฉลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นางสาวสิรินทา พรมโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางเพียงหทัย พรมบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020005 บ้านโนนฤาษี นางนภสร แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นางสาวชญาดา สีลาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาววนิดา ฤทธิธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสาวพนิดา ผาตะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นางสาวอวัสดา ทนงยิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020013 บ้านนาตาล นางรุ่งอรุ่ณ วงษาสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020017 ยูเนสโกสัมมนา นางสาวสุทัศนา เทียมพลกรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง นางพัชรวี อินทร์อำคา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางบังอร หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางสาววันวิสา เชื้อกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020021 บ้านโพนทัน นางสุนีย์ ธารเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุจิรา โพธิ์จุมพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางทองปาน สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020024 บ้านท่าหนองพันทา นางสาวณัฐญาณี ยางนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020026 บ้านคำตอยูง นางวรรณวิษา ใยเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020028 บ้านหนองแหวน นางเจรจร ฤาชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสาวอัจฉราพร งามสง่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางสุดารัตน์ คลังกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020033 บ้านกุดแกลบ นางสาวปรียานุช กองกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020036 บ้านก่องขันธ์ นางสาวกันตนา ลิชัยมูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020039 บ้านนาหนัง นายเกษมสันต์ ตะดวงดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020041 บ้านหนองแอก นางสุภาพร วงษ์วรศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางสาวสิริวิมล ชลเทพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020042 บ้านผือ นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสาวสุภาษิณี ดีศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020044 บ้านคำจำปา นางสาวนัตพร สิงหาเทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางจันทิมา วงศ์แสนไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางนิรุธ สุวรรณไตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาววาสนา แฝงจันทร์ดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020050 บ้านดงกำพี้ นางสาวพรรณกาญจน์ แก้วพิจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย นางวงเดือน สีหาปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางจิรชยา มังษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020057 บ้านหนองอั้ว นางชนิดา กิตติพาณิชยกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ นางสาวญารินดา ศรีคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020059 บ้านเชียงอาด นางอัมพร ดอนจันทร์โคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020060 บ้านนาเมย นางสมหมาย ราคาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020061 บ้านโคกหัวภู นางโชติรัศมิ์ พิมพ์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวสุดชีวัน คนไว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นางบุษบา วงศ์จารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางนภาพร พรมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางยุภาวรรณ นามโคตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020125 บ้านนาฮำ นางสาวภาวิณี บุตรวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางวริศรา แสนละคร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020126 บ้านหนองยาง นางสมยงค์ ศีรษะพล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวเนตรนภา ผาละพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางสาวศิรินันท์ ทองเต็ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสุจิรา นาใจคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวแสงเทียน ม่วงคะลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020129 บ้านโพนทอง นางสาวสุธาทิพย์ บุญสวาท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020130 บ้านท่าคำบง นางนนทิยา มาตย์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางสาวพัชราภรณ์ นนยะโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวปิยนุช นามเกียรติ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020134 บ้านหนองบัวเงิน นายณัฐพงษ์ ปริวันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นางสาวอมลธีรา จันทะไทย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020137 บ้านแบง นางนิตยา ศิลาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวสมฤทัย สุวิหาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง นางสาวสติมาพร ศรีระโส ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวพรทิพย์ ชินชะโน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวอริสชญา คำแพงไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020140 บ้านคำโคนสว่าง นางสาวภาวินี จิตรชัยศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020142 บ้านนาทับไฮ นางสาวเบญจลักษณ์ ไฝทาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นางสาวพัชรี สมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020145 รุจีจินตกานนท์ นางสาวฐานิสญาณ์ ปวงสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020148 บ้านดอนเหมือด นางสาวจรินทร์พร วงษ์ฉายา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020149 บ้านต้อน นางหงษ์ทัย ศรีบุญไทย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นายอนันต์ สุวรรณพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาววัลลภา คำภูษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางสาวสุกัญญา ยิ่งคงดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020151 บ้านนาสิงห์ นางสาวสุภัทรา ศรีสุราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นางสาวศศิประภา อนุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 นางสาวอรนภา เมืองพวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาวภักจิต ดวงอาสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย ริมโขง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020161 บ้านหนองแก้ว นางสาวรัตดาวรรณ อุปไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020164 นิคมเจริญชัย นางสาวรุจิรา เสลานนท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางสาว สุพรรษา แสงดวงใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู